قابلیت اطمینان، نوآوری و کیفیت

شرکت آراد توسعه انرژی فیدار با توجه به شناخت و تحلیل بازارهای داخلی وخارجی اقدام به تدوین وتهیه استراتژی خود به منظور سرمایه گذاری در بخش تولید با استفاده از روشهای تحقیقی و توصیفی به منظور دست یابی به  محصولات تخصصی مورد نیاز در صنایع بالا دستی و پایین دستی نفت و صنایع پتروشیمی نموده است.

محصول نهایی این فرآیند مجموعه رسالت و ماموریت سازمان، اهداف کیفی و کمی آن برای یک دوره پنج ساله و بالاخره استراتژیها،برنامه های عملیاتی و اقدامات اصلی اجرایی برای نیل به اهداف تعیین شده می باشد.